15 Easy Thai Words / Phrases For Your Trip to Pattaya, Thailand

Thai people love when you use little Thai Words / Phrases in your sentences. Of course, learning basics before visiting Pattaya helps you to communicate effectively and make a memorable trip. Little Thai Words / Phrases can also help you get spot deals on products or services you are looking for in Pattaya. So these are the following words you should learn before going to Pattaya.

Translation Thai English
sà-wàtdii kráp. สวัสดีครับ Hello.
kun sàbaai dii mǎi. คุณสบายดีไหม How are you?
sàbaai dii. สบายดี I’m good.
kɔ̌ɔ-tôot kráp. ขอโทษครับ Sorry.
an-níi à-rai. อันนี้อะไร What is this?
mâi bpenrai. ไม่เป็นไร No problem.
baai-baai. บ๊าย บาย Goodbye
mii hɔ̂ɔng-náam mǎi kráp. มีห้องน้ำไหมครับ Is there a toilet?
à-rɔ̀i mâak. อร่อยมาก It’s very delicious.
líao sáai / líao kwǎa. เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา Turn left / Turn right.
kɔ̀ɔp-kun kráp. ขอบคุณครับ Thank you.
sǔai mâak. สวยมาก Very beautiful.
tâo-rài kráp. เท่าไหร่ครับ How much?
pɛɛng mâak. แพงมาก Very expensive.
ao an-níi kráp. เอาอันนี้ครับ I take this one.

You may also like...